Gode råd til barn og ungdom

Gode råd til barn og ungdom

 

 

Er du uroa for deg sjølv, dine søsken eller ein ven? 

Vanylven kommune skal være ein god stad å bu og leve for alle. Alle barn har rett til å være trygge og å ha det dei treng! Dersom du kjenner at du har det vanskeleg - heime, på skulen eller i fritida, eller veit om eit barn eller ein ungdom som ikkje har det bra, er det viktig at du seier ifrå. Å seie i frå kan være med på å gjere slutt på ein vanskeleg situasjon.

I Vanylven finnast det mange vaksne du kan snakke med om det du er uroleg for, tankar, kjensler og trivsel anten det gjeld deg sjølv, vener eller familie. Det er lurt å snakke med nokon av desse slik at du kan få hjelp. Nedanfor kan du finne ut kven du kan kontakte og få nokon gode råd.

Nokon du kjenner deg trygg på

Er det ein person du kjenner deg trygg på? Som du syntes det er lett å snakke med? Ein venn, nokon i familien, ein nabo, ein lærar eller kanskje ein fotballtrenar? Det er mange du kan snakke med, som vil lytte og hjelpe deg. Men dersom du syntes det er vanskeleg å kome på nokon, eller du ynskjer å snakke med andre, kan du ta kontakt med ein av dei som står oppført under her.

Det viktigaste er at du delar det som er vanskeleg med nokon.

Lege

Alle personar som er busett i ei norsk kommune har rett til fastlege. Du har rett til å bytte fastlege inn til to gangar per. kalenderår og du kan ha fastlege i ei anna kommune enn den du bur i. Fastlegen er ansvarleg for å følge opp sine pasientar i legekontorets opningstid, det vil sei at dersom du har behov for nokon å snakke med kan du ta kontakt med ditt legekontor og be om ein time med din fastlege. Ved akutt oppstått skade eller sjukdom utanom fastlegens opningstid må du kontakte legevakta (116 117). Dersom det står om liv, ring 113.

Les meir om fastlegeordninga her.

 

Vanylven legesenter 
Combisenteret (2. etg.)
6143 Fiskå

Telefon: 70030100
Telefon legevakt: 116 117

Klikk her for å lese meir om Vanylven legesenter

Barnevern

Barneverntenesta

Vanylven, Hareid, Sande, Ulstein, Volda og Ørsta har felles barnevernteneste med tilhaldsstad på rådhuset i Volda. 

Hovudoppgåva til barnevernet er å gi barn, unge og familiar hjelp og støtte i vanskelege situasjonar. Det er foreldrene som har ansvar for å gi barna sine omsorg. Dersom foreldra ikkje strekk til, kan barnevernet bidra til å sikre barn og unge omsorg, tryggleik og moglegheit til utvikling. 

Adresse:
Stormyra 2
6100 VOLDA

Telefon: 70 05 88 00
Nettstad: Søre Sunnmøre barnevernssamarbeid

Barnevernsvakta
Barnevernsvakta er barneverntenesta sin akuttberedskap og er open heile døgnet.
Hovudoppgåva er å bistå barn, unge og familiar i akutte situasjonar, og dei skal først og fremst sikre at barn og unge har det trygt. 

Adresse:
Ålesund politistasjon
Korsegata 4 (Postgården)
6003 ÅLESUND

Telefon: 02800 / 91 57 60 20

Politi

Har du eller nokon du kjenner blitt utsett for noko ulovleg? Eller er du kanskje usikker på om det du har vorte utsett for er ulovleg eller ikkje? Da kan du ta kontakt med politiet der du bur. Klikk her for å lese meir om kva politiet kan hjelpe deg med.

Vanylven politistasjon, Møre og Romsdal politidistrikt.
Rådhusvegen 1
6143 Fiskå

Telefon: 02800

Telefon Vanylven politistasjon: 70 11 87 00
E-post: post.moreogromsdal@politiet.no

Klikk her for å kome til politiets heimeside. 

 

 

Hjelpetelefonar, chattetenester og nettstadar

Alarmtelefonen for barn og unge (Telefon, SMS og e-post) Opplever du vald i heimen, er utsett for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelege situasjonar? Da kan du ta kontakt med alarmtelefonen for barn og unge. Du kan også ringe dersom du trur nokon andre barn har det vanskeleg. 116 111

Barn av rusmisbrukere (Chat) Har du ei mor, ein far eller andre nær deg som har eit rusproblem? Da kan du nytte deg av chattetilbodet BaRsnakk. Her kan du chatte heilt anonymt om det du har på hjertet. Ingen tema eller spørsmål er feil og du deler kun det du har lyst til.

Kirkens SOS (Telefon, chat, mail og diskuter med andre) Kirkens SOS er ein døgnopen kriseteneste på telefon og internett. Her er det alltid nokon som tek i mot samtalar, kvar einaste dag, både dag og natt, også i ferier og høgtider. Du kan også sende melding og chatte. 800 333 21

Kors på halsen (Telefon, chat, mail og diskuter med andre) Kors på halsen er Røde Kors` samtaletilbod til alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos Kors på halsen får du snakke med ein vaksen du kan stole på, og som ikkje kan sjå kven du er. Du kan fortelje alt, både dei gode tinga og det du syntes er vondt og vanskeleg. 800 333 21

Mental helses hjelpetelefon (Telefon) Mental helses hjelpetelefon er eit felles europeisk hjelpetelefonnummer. Det vil sei at du kan ringe 116 123 i det området du befinner deg og få kontakt med hjelpetelefonen i det landet du oppheld deg, så lenge du er innanfor EU/EØS land. Dette er ei teneste for alle som treng nokon å snakke med. Du kan være anonym og dei har teieplikt. 116 123

RUStelefonen (Telefon, chat og innsending av spørsmål) RUStelefonen er ein landsdekkande informasjonsteneste om rusmiddelproblematikk. Du kan ta kontakt anonymt via telefon, chat eller spørrskjema. RUStelefonens rettleiarar gir informasjon om rusmiddel, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Du kan ta kontakt enten du er brukar, pårørande eller berre har spørsmål om rus. 08588

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap (Telefon) Ein hjelpetelefon som gir informasjon og rettleiing knytt til tema som tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vald. 815 55 201

Ung.no (Nettstad og kan sende inn spørsmål) Ung.no er ein offentleg informasjonskanal for ungdom. Dei gir informasjon om dine rettigheiter, moglegheiter og plikter. Målgruppa er ungdom mellom 13 og 20 år.

Ungdomstelefonen (Telefon, SMS og chat) Ungdomstelefonen er eit tilbod til unge som treng nokon å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, kjensler, forelsking, aktivitetstilbod eller sikrare sex. Dette er Skeiv Ungdom sin telefon-, chat- og meldingsteneste og vert bemanna av unge vaksne mellom 18 og 30 år. 400 00 777

Vald og overgrepslinja (VO-linja) (Telefon) Valds- og overgrepslinja er ei hjelpelinje for deg som opplev vald eller overgrep i nære relasjonar. Du kan få hjelp, råd og svar på spørsmål, men du kan også ta kontakt dersom du berre har behov for at nokon lyttar til deg. Du kan også få hjelp til å finne fram til andre hjelpetilbod i nærleiken der du bur. 116 006

 

 

Kva har du rett på?

Barnekonvensjonen er ei avtale mellom nesten alle land i verden. Her står det om korleis alle barn i verden skal ha det. Noreg har underskreve barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Barnekonvensjonen gir barn eigne rettigheiter, for eksempel rett til skule, helsehjelp, leik og fritid. Ein viktig rettigheit er at barn skal verte høyrt i saker som gjeld dei. 

Barnelova (lov om barn og foreldre) regulerer blant anna foreldres plikter og ansvar for barna, og barnas rettigheiter overfor foreldra. 

Du har eigne rettigheiter frå du vert født. På ung.no finn du blant anna aldersgrense for ulike spel og kjøp av nikotin holdige varer.

Har du det vanskeleg heime?

Har du foreldre som ofte krangler, som skal skille seg eller opplev du vald i heimen? Her er lenke til informasjon og gode råd.

Lenke til infomasjon

Nettvett

Nettvett handlar om å være smart når du brukar nett, enten på mobil, nettbrett eller pc. Både barn og vaksne trenger å lære om nettvett, slik at vi kan unngå kjipe opplevingar når vi spelar, chatter, deler bilete eller er på leit etter informasjon. 

Lenker til info og råd om nettvett

Om nettvett - Redd barna

Redd barnas nettvettregler 

Om nettvett - ung.no

Nettvett.no

Delbart? - politiet

Er det delbart? Sjå film

Slettmeg.no

Mobbing og utestenging

Har du det ikkje bra? Opplev du utestenging eller mobbing? Er det dårleg miljø i klassa? Er du einsam eller gruar deg til å gå på skule? Slik skal du ikkje ha det, og det er viktig å snakke med nokon om dette. Her finn du lenker til sider med informasjon om mobbing og utestenging. Du finn også link til å melde frå om mobbing i skulen via Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sine heimesider.

Vert du mobba?

Kjenner du deg utestengt?

Få hjelp mot mobbing

Meld frå om mobbing

Kropp og seksualitet

Under finn du lenker til meir informasjon om kropp, sex og seksuelle overgrep. 

Lurer du på noko om kropp og sex?

Kva er seksuelle overgrep?

Få hjelp etter seksuelle overgrep

Spørsmål og svar i Ung.no

Her kan du søkje i tidlegare stilte spørsmål og svar i ung.no. Viss du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du stille spørsmål sjølv.

Spørsmål og svar - ung.no