Trafikktryggleik

Trafikktryggleik

«Kommunen er gjennom folkehelseloven pålagt et ansvar for å fremme befolkningens helse, bidra til å forebygge skade eller lidelse og til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. I praksis innebærer dette at kommunene må arbeide systematisk og tverrfaglig med trafikksikkerhet.» (Meld.St.40 Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering)

Formannskapet har gjort vedtak i sak 59/2018 om å setje i gang arbeidet med kommunedelplan for trafikktrygging og leggje ut til offentleg ettersyn eit planprogram for planarbeidet.

 

Kommunedelplan for trafikktrygging skal gå inn som ein del av det samla kommuneplanarbeidet i Vanylven kommune, og har som målsetjing å kome fram til ein prioritert plan for tiltak som skal gje eit tryggare trafikkbilete i kommunen. Planen skal ta for seg det arbeid med trafikktrygging og Vanylven kommune inviterer med dette til å kome med synspunkt og innspel til planen.

I sak 98/2018, 21.08.2018, vedtok formannskapet planprogram for trafikktryggingsplan 2018-2020. Ferdigstilt trafikktryggingsplan er planlagt vedteke i desember 2018.