SMIL-tilskot og dreneringstilskot

SMIL-tilskot og dreneringstilskot

Randi Aarønæs

Landbrukstilskot

I år har vi meir tilskotsmidlar enn søknadar. Vil du søkje?

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL-tilskot
Føremålet med SMIL-tilskotet er mellom anna:

  • Motverke attgroing og tap av biologisk mangfald
  • Fremje beitebruk
  • Redusere risiko for erosjon og avrenning til sårbare vassdrag (reparere hydrotekniske anlegg, forsterke elveforbygging t.eks.)
  • Hindre ureining frå jordbruket frå areal, fòr- og gjødsellager
  • Hindre forfall og sette i stand eldre, verneverdige bygningar
  • Ta vare på viktige kulturminne og kulturmiljø, og andre element i kulturlandskapet.
  • Tilrettelegging for ferdsel og opplevingar i kulturlandskapet.
  • Fjerne piggtråd frå inn- og utmark.  

Tilskotet er 40-70% av kostnad. Arbeidsfristen er 3 år, kan forlengast 2 år. Tiltak som ikkje er del av normalt vedlikehald.
Eigar eller drivar kan søkje. Eigne lokale retningsliner ligg føre, med satsar på nest siste side! Du finn det her 

 

Søknadsskjema og info finn du her  

Søknadsfrist 20.september.

 

Dreneringstilskot


Til grøfting av tidlegare grøfta, dyrka jord. Tilskotet er auka: Kr 61 pr. meter,  eller kr 4000 pr. dekar ved systematisk grøfting.
Det kan vere både opne og lukka grøfter. Arbeidsfristen er 3 år.

Søknadsskjema og info finn du her   

Vi behandlar søknader om drenering fortløpande.

Pixabay.com