Høyring - Forslag til planprogram - Oppstart av kommunedelplan for landbruk -2034

Høyring - Forslag til planprogram - Oppstart av kommunedelplan for landbruk -2034

Formannskapet i Vanylven viser til kommunal planstrategi, og varsler oppstart av arbeidet med kommunedelplan for landbruk -2034, og legg forslag til planprogram ut til offentleg høyring, jf. plan- og bygningslova §§11-12 og 11-13. 

Landbruksplanen skal fungere som eit overordna styringsverktøy for utviklinga, og kva strategi kommunen skal ha for framtidas landbruk i Vanylven.

Den skal vise kva som er spesielt for landbruket i Vanylven, og gje retningsliner for jordvern og matproduksjon mellom anna.

Kom med innspel om kva du meiner skal vere med i ei slik plan, eller om du har merknader til planprogrammet.

Plandokumenter:

 

Send merknader til oss innan 6 veker (24.11.2023). Merk med saksnummer 23/614.

Vanylven kommune, Rådhusvegen 1, 6143 Fiskå eller: postmottak@vanylven.kommune.no