Barnehagesøknad

Barnehagesøknad

Søk barnehageplass HER 

Alle som ynskjer barnehageplass, endring av plass eller overflytting til anna barnehage i Vanylven kommune, må søkje innan fristen 1. mars 2024.

 

For dei som ikkje allereie har barnehageplass til sitt barn, men som står på venteliste, vert alle gamle ventelister sletta i samband med opptak til nytt barnehageår.

Dei som har barnehageplass og som ikkje ynskjer endring av noko slag, treng ikkje søkje på nytt.

Dei som ynskjer endring av storleik på barnehageplass eller overflytting til anna barnehage skal sende inn søknad i Vigilo foreldreportalen.

Søkjarar som ikkje har bank-ID må ta kontakt med kommunen. Dei vil ikkje kunne søkje via den elektroniske lenkja.

Opptak og søknadsfrist

Søknadsfrist for barnehageplass frå hausten 2024 er innan 1. mars 2024

Vanylven kommune har samordna opptak til barnehageplass. Om du ynskjer plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage, nyttar du elektronisk søknadsskjema. Søknaden krev innlogging med bank-ID

Dersom du treng hjelp til utfylling av skjema kan du ta kontakt med servicekontoret på tlf 700 30 000. Dei vidareformidlar deg vidare til nokon som kan hjelpe deg.

 

Rett til barnehageplass:

Lov om barnehagar § 12 a.:

Barn som det blir søkt for innan fristen 1. mars, og som fyller eit år innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass, og som er busett i kommunen, har etter søknad rett til å få plass i barnehage frå august.  Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass etter lova når søkjar får eit av desse punkta oppfylt:

-           Første ynskje oppfylt

-           Andre ynskje oppfylt

-           Tilbod i annan barnehage i kommunen, men framleis i samsvar med § 12 a.

 

NB. Søkjarar som blir tildelt barnehageplass i samsvar med § 12 a og som takkar nei til eit av dei tre tilboda, vil ikkje ha rett på å få eit nytt tilbod frå kommunen.

Dersom du som søkjar ikkje har fått første ynskje oppfylt har barnet ditt rett til å få stå på venteliste til den barnehagen du ynskjer, uansett om du takkar ja eller nei til det tilbodet om plass i barnehage som du har fått. Dette kan du gi tilbakemelding om til kommunen.

Søknad om overflytting/endring av plass:

Alle som har barnehageplass, kan søkje om overflytting til anna barnehage i Vanylven kommune.

Søknad om overflytting har frist 1. mars, og du nyttar elektronisk søknadsskjema.

Dersom ein i inneverande barnehageår står på venteliste til anna barnehage i kommunen og ein framleis ynskjer overflytting, må ein søkje om dette på nytt til hovudopptaket innan 1. mars.

Tildeling av barnehageplass:

Ei opptaksgruppe samansett av oppvekst og styrarar i kommunale og privat barnehage samarbeider om opptaket. Prioriteringa skjer etter dei til ei kvar tid gjeldande kriteria for opptak.

Tildelingsmelding vert sendt ut i løpet av mars/april når opptak er gjort.

Dei som ikkje har rett på plass, må vente lenger på tilbakemelding om dei har fått tildelt barnehageplass eller ikkje. Vi vil ha eit andre opptak når alle som har rett til plass og har fått tilbod om plass har gitt  tilbakemelding til kommunen om dei ynskjer å ta imot plassen.

Svar på tilbod om barnehageplass:

Alle som får tilbod om barnehageplass har 1 veke svarfrist til kommunen.Svar på tilbod om barnehageplass gjer ein på Viglio.no. Dersom ein ikkje svarer på tilbod om barnehageplass, kan ein misse retten til plassen ein er tildelt. Plassen vil då tildelast dei som står på venteliste. 

 

Vedlegg:
Dette gjeld berre dei som har sakkunnig vurdering frå fagleg instans. Dersom du søkjer prioritert plass til ditt barn, t.d. etter § 13 i barnehagelova, så hugs å kryss av for kriteriet på søknadsskjema og tilråding frå sakkunnig instans/faginstans må vere komen til oppvekstkontoret innan 1. mars.

I barnehagelova § 13 står det:

§ 13.Prioritet ved opptak

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

Oppseiingstid:

Oppseiingstida i kommunal barnehage er 1 mnd rekna frå den 1. i påfølgande månad. Dersom ein seier opp plassen med datering f.o.m. 1 april eller seinare, må ein betale ut året til 15 .juli. Same regel gjeld for oppseiing av deler av plassen.

 

Søknad utanom hovudopptaket:

Du kan søkje barnehageplass også utanom hovudopptaket. Dersom det blir ledige barnehageplassar i løpet av året, tildeler vi desse til born som står på venteliste.

Dersom du ikkje bur i Vanylven kommune kan du søkje om barnehageplass i kommunen. Du kan ikkje bruke den lenkja som ligg på heimesida, du må få tilsendt ein eigen søkjarlink. Born til søkjarar som ikkje bur i Vanylven kommune vert prioritert etter barn som bur i kommunen.

Klage:

Dersom barnet har rett på plass, kan søkjar klage over avslag på søknad om barnehageplass ved hovudopptaket. Søkjer kan også klage dersom ein ikkje får sitt 1 eller 2 ynskje oppfylt. Klagefrist er 3 veker etter motteke svar.

Søkjarar som ikkje har bustadadresse i kommunen vil ikkje kunne søkje på skjema, link som ligg ute, dei må få tilsendt ein eigen link.

Søskenrabatt

Søskenrabatt gjeld for barnehageplass innanfor Vanylven kommune, og gjeld for både kommunal og privat barnehage.

Søskenrabatt vert gitt etter følgjande fordeling:

  • For barn nummer to: 30 % rabatt
  • For barn nummer tre: 50 % rabatt

Redusert foreldrebetaling

Ein kan søke om redusert foreldrebetaling dersom maksprisen for barnehageplass er høgare enn 6 % av samla skattepliktig person- og kapitalinntekt for hushaldet.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjeld som hovudregel for eitt barnehageår. Føresette må derfor sende inn søknad for kvart barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.. 

Ein søknad om reduksjon i foreldrebetaling skal handsamast av den kommunen som barnet er folkeregistrert i.

Søknadskjema finn du her

Gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushald med låg inntekt har rett til å få 20 timar gratis opphald i barnehage per veke.

  • Frå 1. august 2019 – 31.07.2019 gjeld gratis opphaldstid for barn busett i hushald med ei samla inntekt som er lågare enn 548.500 kroner per år.
  • Frå 1. august 2023 gjeld gratis opphaldstid for hushald med ei samla inntekt som er lågare enn 615 590 kroner per år, fastsett i statsbudsjettet for 2023.

Søknadskjema finn du her

Kontakt

Sølvi Erviksæter Sjåstad
pedagogisk konsulent
E-post
Mobil 99 74 64 40
May-Britt B. Svastuen
konsulent Oppvekst/Fiskå skule
E-post
Telefon 70 03 03 74